курсовые работы, рефераты, чертежи Кременчуг Заказать контрольные работы в Кременчуге решить задачу
Заказать решение контрольных работ в Кременчуге
Заказать чертеж в Кременчуге
Политех
КУЭИТУ
КИ ДУЭП
Лётный колледж КПЛНП (бурса №19)
Сотрудничество

Юридична психологiя

Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань. Соціально-психологічні основи юридичної психології.

1. Предмет дослідження та задачі юридичної психології. Основні етапи розвитку науки.
2. Загальнопсихологічні основи юридичної психології та її методологія.
3. Соціалізація та розвиток особистості. Правова соціалізація та психологія нормативної поведінки.
4.Феномен конформізму. Психологічні умови дієвості правових норм.
5. Соціально-психологічні особливості діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, засоби, кінцевий результат).

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Визначення правової системи, правового суспільства та правової держави.
2. Роль психології у формуванні законності та правопорядку.
3. Історичні передумови виникнення юридичної психології.

Теми рефератів

1. Зв’язок юридичної психології з диференціальною психологією.
2. Спрямованість особистості та професійно значущі якості юриста.
3. Морально-психологічна підготовка в юридичній професії.

Тема 2. Психологічні основи процесуальної діяльності

1. Психологічні основи процесуальної діяльності.
2. Психологічні основи доказування, планування та організації процесуальної діяльності.
3. Види слідчої (судової) діяльності (пізнавальної, конструктивної, комунікативної та посвідчувальної).
4. Психологічні аспекти цивільного процесу. Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі.
5. Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві. Проблема справедливості судових рішень.

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Психологія вирішення розумових завдань у процесі розслідування і судового розгляду справ.
2. Процесуальне становище слідчого, його соціально-рольова функція.
3. Психологічні особливості діяльності господарського суду.

Теми рефератів

1. Невербальні засоби у юридичній діяльності.
2. Характеристика правомірних засобів психологічного впливу.
3. Поняття психологічного портрету в правоохоронній діяльності та юридичній практиці.

Тема 3. Кримінальна психологія. Психологічні особливості суб'єктів злочинності

1. Психологія особистості правопорушника та класифікації злочинців.
2. Психологічні причини злочинної поведінки та психологічна структура злочинного діяння.
3. Психологія співучасті у злочині.
4. Типи та структура злочинних формувань.
5. Психологічно - правова оцінка організованих злочинних груп, їхньої протиправної діяльності.

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. Психологічні аспекти стадій злочину.
2. Поняття мотиваційної сфери злочину. Психологія провини.
3. Основні напрямки (методи) боротьби з організованою злочинністю.

Теми рефератів

1. Психологічні відмінності особистості злочинця.
2. Поняття жорстокості (особливої жорстокості) її різновиди в КК.
3. Організована злочинна група, банди, їх ознаки та різновиди.

Тема 4. Психологічні засади розслідувань злочинів. Психологія потерпілого та свідка.

1. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Психологія обвинуваченого. Поняття захисної домінанти.
2. Психологія допиту та очної ставки.
3. Психологічні особливості огляду місця події, обшуку та виїмки.
4. Психологія слідчого експерименту.
5. Психологія потерпілого і свідка. Провокуюча поведінка, види віктимності.

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Поняття психологічного портрету в правоохоронній діяльності та юридичній практиці.
2. Викриття інсценувань. Визначення, основні цілі, види інсценувань.
3. Роль жертви у ґенезі злочину, її міжособистісні стосунки зі злочинцем.

Теми рефератів

1. Психологічні закономірності сприйняття зовнішності злочинця.
2. Характеристика процесу формування моделі інсценування.
3. Психологічний аналіз показань потерпілого.

Тема 5. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза. Психологія судового процесу

1. Використання психолога як консультанта на попередньому слідстві.
2. Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Методика та організація провадження СПЕ.
3. Психологічна структура судової діяльності. Психологічні особливості судового допиту.
4. Судова мова, вимоги до неї. Психологія судових дебатів.
5. Психологічні особливості прийняття рішення суддею та психологічні ефекти, що на них впливають.

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Приводи для призначення та постановка питань до СПЕ.
2. Види судово-психологічних експертиз емоційних станів.
3. Особливості судових промов прокурора та адвоката.

Теми рефератів

1. Компетенція комплексних психолого-психіатричних, медико-психологічних та психолого-мистецтвознавчих експертиз.
2. Методики дослідження мислення та пам'яті при проведенні судово-психологічних експертиз.
3. Політичні та психологічні ефекти впливу на прийняття судових рішень.

Тема 6. Психологічні особливості пенітенціарної системи. Психологічні методи виховного впливу в процесі ре соціалізації

1. Психологія особистості засудженого.
2. Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Стереотипи тюремної поведінки та їх вплив на особистість.
3. Психологічні особливості відбування покарань жінками-засудженими.
4. Методи психологічного впливу на зміну психічних станів засуджених.
5. Конфліктність у колективах засуджених. Соціальна реадаптація звільненого.

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Фізіологічний механізм психічних станів ув'язнених.
2. Основні причини психічних станів засуджених до позбавлення волі.
3. Роль колективу у виправленні засуджених до позбавлення волі.

Теми рефератів

1. Психологічні аспекти проблеми покарання та виправлення злочинця.
2. Співвідношення психології злочинної групи, колективу і злочинця.
3. Психологічна підготовка засудженого до умов життя на волі.

Тема 7. Проблема неповнолітніх у юридичній психології

1. Особистість неповнолітнього злочинця.
2. Соціально-психологічні причини злочинів неповнолітніх.
3. Правова свідомість неповнолітнього правопорушника.
4. Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх.
5. Виховна робота з умовно засудженими неповнолітніми.

Додаткові питання для самостійної роботи

1. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку.
2. Внутрішні суперечливості особистості неповнолітнього правопорушника.
3. Специфіка виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми.

Теми рефератів

1. Вплив формування моральної та правової свідомості на мотиви діяльності неповнолітніх раннього юнацького віку.
2. Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності для неповнолітніх.
3. Правосвідомість неповнолітнього та вплив на неї сімейного, шкільного, громадського виховання.

Тематика контрольних робіт

1. Юридична психологія в системі наукових знань.
2. Система юридичної психології.
3. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології.
4. Розвиток та сучасний стан вітчизняної юридичної психології.
5. Зв`язок юридичної психології з галузями права.
6. Загальнопсихологічні основи юридичної психології.
7. Соціально-психологічні основи юридичної психології.
8. Психологічна характеристика діяльності юриста (на вибір студента: юрисконсульта, слідчого, адвоката, судді та ін.).
9. Правова соціалізація та правослухняна поведінка особистості.
10. Психологічні умови дієвості правових норм.
11. Психологія цивільно-правового регулювання у сфері економіки.
12. Психологія злочинного діяння.
13. Психологія організованої злочинності.
14. Психологічна характеристика злочинів у сфері економіки.
15. Психологія злочинця.
16. Психологія неповнолітніх злочинців.
17. Психологія слідчих дій.
18. Судово-психологічна експертиза у кримінальних справах.
19. Судово-психологічна експертиза у цивільних справах.
20. Психологічна характеристика учасників судового процесу.
21. Психологічні проблеми цивільного судочинства.
22. Психологічні особливості діяльності господарського суду.
23. Психологія особистості засудженого.
24. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки індивідом своєї поведінки.
25. Соціально-психологічна характеристика мікросередовища засуджених.
26. Психологічні умови соціальної реадаптації звільненого.
27. Психологічні аспекти професійної деформації юриста (на вибір студента: слідчого, адвоката, судді, прокурора та ін.).
28. Психологічні основи ефективного спілкування юриста.
29. Психологічні технології професійного спілкування юриста.
30. Застосування методик психологічного захисту в юридичній діяльності.